Lista atrybutów S.M.A.R.T.

Lista atrybutów S.M.A.R.T. (ATA)

Lista atrybutów S.M.A.R.T. Jest to lista wszystkich znanych atrybutów obsługiwanych przez dyski IDE i Serial ATA.

Uwaga: niektórzy producenci mogą stosować atrybuty również do innych celów. Atrybuty nie wymienione tutaj są „specyfikacją producenta” (ich przeznaczenie nie jest znane).

Lista atrybutów S.M.A.R.T.

1. Raw Read Error Rate Wskaźnik odczytu błędów podczas odczytu danych. (wartość różna od zera może oznaczać problemy z powierzchnią dysku, głowicami odczytu/zapisu lub niezbyt dokładne pozycjonowanie głowicy na ścieżce. Jest to parametr określający błąd krytyczny dysku twardego
Często powodowany uszkodzeniem mechanizmu napędowego dysku/głowic (łożysko etc.) lub podzespołów elektronicznych. UWAGA: Dyski Seagate nie monitorują parametru Raw Read Error Rate, stąd tak wysokie wartości podczas testu S.M.A.R.T.
Atrybut krytyczny
2. Throughput Performance Ogólna sprawność dysku twardego (zmniejszanie się wartości atrybutu oznacza prawdopodobne problemy z dyskiem). Nie jest to błąd krytyczny. Niestety nie każdy program monitoruję tą wartość.
3. Spin Up Time Średni czas rozpędzenia talerzy dysku (od wartości 0 obr/min do pełnej prędkości podawana w milisekundach lub sekundach). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
Zależnie od modelu dysku. Wysokie czasy rozpędzania talerzy świadczą o pojawiających się problemach z układami mechanicznymi dysku
Atrybut krytyczny
4. Start/Stop Count Wartość RAW tego atrybutu określa ilość cykli start/stop dysku.
Nie jest to błąd krytyczny, ale w połączeniu z parametrem 9. Power-On Time Count i 10. Spin Retry Count daje obraz o sposobie użytkowania dysku. Czas startu dysku powinien być zbliżony do ilości prób rozpędzania talerzy.
byt duże różnice pomiędzy tymi parametrami świadczą o problemie z zasilaniem dysku, który uruchamia się poprawnie, ale nie rozpędza talerzy. Nie tylko jest to wina zasilania.
5. Reallocated Sector Count Ilość ponownie realokowanych (na nowo przydzielonych) sektorów. Gdy twardy dysk znajduje błąd zapisu lub odczytu, zaznacza sektor do ponownego przydzielenia i przesyła dane do specjalnie przeznaczonego obszaru (zapasowego).
Proces znany też jako „remapowanie”. Z tego powodu w nowych dyskach nie można odnaleźć „złych sektorów” ze względu na fakt, że nie są one wykrywane podczas sprawdzania powierzchni dysku. Wszystkie „złe sektory” są ukryte poprzez zastąpienie ich nowymi, z zapasowego obszaru. Gdy liczba ponownie przydzielonych sektorów wzrasta to prędkość odczytu i zapisu maleje (głowica dysku musi przesunąć się ponad obszar w którym są przechowywane zapasowe sektory).
Nieprzetworzona wartość zwykle oznacza liczbę złych sektorów, które zostały znalezione. Im większa wartość atrybutu, tym więcej sektorów ulega ponownemu przydzieleniu, co nie wróży niczego dobrego .
Atrybut krytyczny
6. Read Channel Margin Kanał rezerwowy podczas odczytu danych
Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją. Nie informuje o błędzie krytycznym.
7. Seek Error Rate Częstotliwość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W przypadku uszkodzenia systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwomechanizmu lub termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Większa ilość błędów wyszukiwania może oznaczać pogarszanie się stanu powierzchni dysku lub podsystemu mechanicznego dysku. Atrybut krytyczny
8. Seek Time Performance Średnia wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, oznacza to problemy z podsystemem mechanicznym dysku. Atrybut krytyczny
9. Power-On Time Count Całkowita ilość godzin pracy dysku w stanie zasilania. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta)
przepracowanych przez dysk. Zmniejszanie atrybutu oznacza zbliżanie się dysku do średniej ilości bezawaryjnej pracy, ustalonej przez producenta
MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.
10. Spin Retry Count Ilość prób rozpędzenia talerzy dysku. Atrybut ten przechowuje całkowitą liczbę prób rozpoczęcia rozpędzenia talerzy dysku (do osiągnięcia pełnej prędkości obrotowej). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy z podsystemem mechanicznym dysku. Atrybut krytyczny
11. Drive Calibration Retry Count Całkowita ilość żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba się nie powiodła). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy w podsystemie mechanicznym dysku twardego, łożysk lub zasilacza.
12. Drive Power Cycle Count Atrybut ten określa łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.
Ta wartość nie wpływa bezpośrednio na stan dysku.
13. Soft Read Error Rate Ilość poprawionych błędów odczytu zgłoszonych do systemu operacyjnego.
184. End-to-End error Atrybut ten oznacza, że po przesłaniu przez bufor danych, ich parzystość nie jest zgodna (pomiędzy kontrolerem a twardym dyskiem).
187. Reported Uncorrectable Errors Ilość błędów, które nie mogą być poprawione przy użyciu ECC.
188. Command Timeout Ilość przerwanych operacji z powodu przekroczenia limitu czasu HDD (przerwy w komunikacji). Jeżeli wartości są dużo powyżej 0, to prawdopodobnie zaistniały problemy z zasilaniem lub wystąpiły problemy z kablem IDE/SATA/itp.
189. High Fly Writes Producenci dysków stosują czujniki wysokości głowic, które dostarczają dodatkowych informacji na temat przekraczania określonego zakresu pracy (wychylenia).
Jeżeli ten stan zaistnieje, to proces zapisu zostaje zatrzymany a dane do zapisu zostają przepisane do bezpiecznego obszaru na dysku. Cecha ta jest zastosowana w większości napędów Seagate i niektórych napędach Western Digital.
190. Airflow Temperature Temperatura przepływającego powietrza (dotyczy dysków WD).
191. Mechanical Shock Ilość problemów spowodowanych przez wstrząsy mechaniczne.
Przyspieszenie (np. upadek) może powodować wstrząsy mechaniczne.
192. Power off Retract Cycle Ilość cykli wyłączania zasilania.
Wartość ta nie ma bezpośredniego wpływ na stan dysku.
193. Load/Unload Cycle Count Ilość cykli parkowania/wyparkowywania głowicy.
Ilość cykli przesuwania głowicy do pozycji w strefie docelowej.
194. HDD Temperature Temperatura dysku twardego.
195. Hardware ECC Recovered Ilość naprawionych błędów.
196. Reallocation Event Count Ilość operacji dotyczących ponownego przydzielenia sektorów. Atrybut krytyczny
197. Current Pending Sector Count Ilość niestabilnych sektorów. Atrybut krytyczny
198. Off-Line Uncorrectable Sector Count Ilość nienaprawialnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nienaprawialnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora.
Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
Atrybut krytyczny
199 Ultra ATA CRC Error Count Ilość błędów podczas przesyłania danych pomiędzy dyskiem a hostem,
Wskazuje na problem z zasilaniem lub kablem do transmisji danych.
200 Write Error Rate Występowanie błędów podczas zapisu danych RAW z dysku.
Wskazuje na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu.
201 Soft Read Error Rate Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.
Ilość nienaprawialnych błędów odczytu.
202 Data Address Mark Errors Ilość adresów danych zaznaczonych jako błędne
Ilość zaznaczonych nieprawidłowych lub niewłaściwych adresów.
203 Run Out Cancel Ilość nieskorygowanych błędów danych
Błąd nieprawidłowej korekcji sumy kontrolnej podczas korekcji błędów.
204 Soft ECC Correction Ilość skorygowanych błędów danych.
205 Thermal Asperity Rate Ilość błędów termicznych
Ilość błędów spowodowanych zbyt wysoką temperaturą.
206 Flying Height Odległość głowicy od powierzchni dysku
Jeżeli głowica jest zbyt wysoko może dojść do błędów odczytu jeżeli zbyt nisko może dojść do zderzenia z powierzchnią dysku.
207 Spin High Current Ilość energii potrzebna do rozpędzenia dysku.
Prąd rozruchowy potrzebny do rozpędzenia napędu.
208 Spin Buzz Ilość prób podczas rozpędzania dysku do uzyskania prędkości obrotowej pracy.
Ilość ponownych prób rozpędzania dysku z powodu zbyt niskiego prądu.
209 Offline Seek Performance Wydajność dysku podczas operacji w trybie offline.
Wydajność wyszukiwania dysku podczas wewnętrznego Auto-testu.
211 Vibration During Write Występowanie wibracji podczas operacji zapisu.
212 Shock During Write Wstrząsy w czasie operacji zapisu.
220 Disk Shift Odległość przesunięcia dysku w stosunku do wrzeciona.
Nieprawidłowe wirowanie dysku może być przyczyną wstrząsów mechanicznych lub zbyt wysokiej temperatury.
221 G-Sense Error Rate Częstotliwość występowania błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia i wibracji.
Atrybut dotyczy dysków wyposażonych w czujniki wykrywania przyspieszenia i informuje o błędach pracy dysku w wyniku ich wystąpienia.
222 Loaded Hours Czas pracy głowic przy normalnej eksploatacji.
Wartość ta jest stale rośnie (raz na godzinę).
223 Load/Unload Retry Count Czas użycia głowic magnetycznych do operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic.
Czas pracy zmian pozycji głowic w strefie danych.
224 Load Friction Opór spowodowany przez tarcie w mechanicznych częściach w czasie eksploatacji.
Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.
226 Load-in Time Całkowity czas pracy głowic nad strefą danych.
Czas podczas odczytu/zapisu głowic w strefie danych.
227 Torque Amplification Count Ilość prób rozpędzania talerzy
Wzrost momentu obrotowego podczas zwiększania prędkości działanie dysku twardego.
228 Power-off Retract Count Ilość włączeń dysku twardego.
Ilość automatycznego zabezpieczenia mechanizmu magnetycznego w wyniku utraty zasilania.
230 GMR Head Amplitude Amplituda drgań głowic w czasie pracy
Odległość przesuwu głowicy między operacjami.
231 Hard Disk Temperature Temperatura dysku twardego.
Temperatura wewnątrz obudowy dysku twardego.
240 Head Flying Hours Czas pozycjonowania głowicy.
Czas poświęcony w trakcie pozycjonowania głowic napędu.
250 Read Error Retry Rate Częstotliwość występowania błędów podczas odczytu danych z dysku.
Ilość błędów podczas odczytu sektora z powierzchni dysku.
254 Free Fall Event Count Ilość odczytów z czujnika przyspieszenia. Czujnik ten ma za zadanie informować o upadku dysku.

Lista atrybutów S.M.A.R.T. (SCSI)

To jest lista wszystkich znanych atrybutów obsługiwanych przez dyski twarde SCSI. Uwaga: niektórzy producenci mogą stosować atrybuty również do innych celów. Atrybuty nie wymienione tutaj są „specyfikacją producenta” (ich przeznaczenie nie jest znane).

01 Ilość przepełnień/niedopełnień bufora.
02_0000 Poprawione błędy zapisu bez znacznego opóźnienia.
02_0001 Poprawione błędy zapisu z możliwym opóźnieniem.
02_0002 Wszystkie błędy zapisu.
02_0003 Wszystkie poprawione błędy zapisu.
02_0004 Wszystkie poprawione przez algorytm błędy zapisu.
02_0005 Wszystkie zapisane bajty.
02_0006 Wszystkie nie poprawione błędy zapisu.
03_0000 Poprawione błędy odczytu metodą sprzętowej korekcji błędów (ECC).
03_0001 Poprawione błędy odczytu z możliwym opóźnieniem.
03_0002 Wszystkie błędy odczytu.
03_0003 Wszystkie poprawione błędy odczytu.
03_0004 Wszystkie poprawione przez algorytm błędy odczytu.
05_0005 Wszystkie odczytane bajty.
03_0006 Wszystkie nie naprawione błędy odczytu.
04_0000 Odwracalne błędy odczytu poprawione metodą sprzętowej korekcji błędów (ECC).
04_0001 Poprawione odwracalne błędy odczytu z możliwym opóźnieniem.
04_0002 Wszystkie odwracalne błędy odczytu.
04_0003 Wszystkie poprawione odwracalne błędy odczytu.
04_0004 Całkowita ilość odwracalnych błędów odczytu poprawiona przez algorytm korekcji.
04_0005 Wszystkie odczytane odwracalne bajty.
04_0006 Wszystkie nie naprawione odwracalne błędy odczytu.
05_0000 Sprawdzone poprawione błędy bez znacznego opóźnienia.
05_0001 Sprawdzone poprawione błędy z możliwym opóźnieniem.
05_0002 Wszystkie sprawdzone błędy.
05_0003 Wszystkie sprawdzone poprawione błędy.
05_0004 Wszystkie sprawdzone poprawione przez algorytm błędy.
04_0005 Wszystkie sprawdzone bajty.
05_0006 Wszystkie sprawdzone nie poprawione błędy.
06_0000 Brak średnich błędów
07 Ostatnie wystąpienie błędu.
0B Ostatni odroczony błąd lub zdarzenie asynchroniczne.
0D_0000 Temperatura.
0D_0001 Temperatura odniesienia.
0E_0001 Data produkcji (rok/tydzień).
0E_0002 Data zaksięgowania.
37_0003 Określona ilość cykli w czasie całej zdrowotności urządzenia
0E_0004 Ogółem cykli start-stop.
0F Parametry danych aplikacji klienta.
10 Dziennik wyników auto-testu.
18 Dziennik protokołu określonego portu.
37_0000 Bloki wysłane do inicjatora.
37_0001 Bloki otrzymane z inicjatora.
37_0002 Bloki odczytywane z pamięci podręcznej i wysyłane do inicjatora.
37_0003 Polecenia I/O o rozmiarze mniejszym niż wielkość segmentu.
37_0004 Polecenia I/O o rozmiarze większym niż wielkość segmentu.
3E_0000 Czas zasilania.
3E_0008 Pozostałe minuty do następnego testu wewnętrznego.

Przeczytaj także  Co warto wiedzieć o korzystaniu ze SMART SSD